Menu

Vedtægter for Juelsminde IF

§1  Foreningens navn er Juelsminde Idrætsforening. Dens hjemsted er Juelsminde. Foreningen er tilknyttet Danmarks Idræts Forbund, og dens medlemmer er underkastet dette forbunds love og bestemmelser.

§2 Foreningens formål er at fremme interessen for idræt, primært fodbold.

§3  Som aktivt medlem af foreningen kan optages enhver, der opfylder Danmarks Idrætsforbunds amatørbestemmelser. Endvidere kan optages passive medlemmer. Æresmedlemmer kan udnævnes ved en generalforsamlingsbeslutning. Medlemmer af Juelsminde Idrætsforenings Støtteforening er automatisk passive medlemmer af Juelsminde Idrætsforening.

§4  Bestyrelsen fastsætter kontingentet. Bestyrelsen er bemyndiget til at fritage medlemmer for kontingent, såfremt den skønner det rigtigt.

§5 Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil, men dog først efter, at pågældende har haft lejlighed til at fremføre sine synspunkter. Vedkommende medlem kan fordre spørgsmålet om udelukkelse prøvet på den førstkommende ordinære generalforsamling.

§6  Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt og skal bekendtgøres i mindst et offentligt medie med mindst 14 dages varsel.

§7 Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret har ethvert medlem, der er fyldt 15 år. Medlemmer af Juelsminde Idrætsforenings Støtteforening er også stemmeberettigede.

§8  Generalforsamlingen vælger en dirigent. Skriftlig afstemning skal finde sted, når et stemmeberettiget medlem forlanger det. Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Forelæggelse af årsregnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter 6. Valg af revisor + suppleant 7. Evt. 

§9  De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves der ved afstemning om lovændringer eller foreningens opløsning, at 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer er mødt, og at beslutningen vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Er 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt er vedtaget med ¾ af de tilstedeværende stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med ¾ af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte.

§10  Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal desuden indkaldes, når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at bestyrelsen har modtaget opfordringen med dagsordensforslag.

§11  Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. I år med ulige årstal er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, og i år med lige årstal er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg. Suppleanter er på valg på det tidspunkt hvor det bestyrelsesmedlem suppleanten erstatter ville have været på valg. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst halvdelen skal være bosiddende i Hedensted Kommune, og den konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formanden har tegningsret for foreningen. I formandens evt. fravær overtager næstformanden denne ret.

§12 Foreningens regnskabsår er 01.11 – 31.10. Regnskabet, forsynet med revisionspåtegning, forelægges generalforsamlingen i november til godkendelse.

§13  I tilfælde af foreningens ophør, som skal besluttes på 2 uafhængige generalforsamlinger efter de gældende regler, skal foreningens evt. overskud anvendes til et almennyttigt formål indenfor idrættens verden. Dette formål bestemmes af den generalforsamling, der endeligt bestemmer foreningens nedlæggelse.

 

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også informationer om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.